مدیرپورتال

مهندس حدیث گودرزی

کارشناس تجاری سازی و انتقال یافته ها

آدرس: کرج جاده محمد شهر، شهرک نهال و بذر، کد پستی 3183965637 ،  پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 

تماس با مدیر سایت:

ایمیل: tfrc1397@yahoo.com

تلفکس 026-36702541
  026-36703772
  026-36703793
داخلی 201  

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0