تقویم آموزشی  سخنرانی های پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری - تیر ماه سال1401 

ردیف عنوان سخنرانی پژوهشگر ارائه دهنده روز از ماه ساعت
1 ارقام فوق زود رس و خیلی زود رس سیب  حسن حاج نجاری 6 9:40 - 9
2 اصول کاربرد ارقام مقاوم در مدیریت تلفیقی آفات باغی مسعود لطیفیان 6 10:40 - 10
3 ارقام جدید متحمل به بیماری آتشک در گلابی حمید عبداللهی 13 9:40 - 9
4 جایگاه زردآلو در دنیا و ایران و آشنایی با ارقام زردآلو رحیم قره شیخ بیات 13 10:40 - 10
5 آشنایی با پایه های بادام علی ایمانی 15 10:40 - 10
6 توسعه کاربرد روش¬های کنترل زیستی در مدیریت تلفیقی آفات باغی  مسعود لطیفیان 20 9:40 - 9
7 هرس سبز در انگور ولی اله رسولی 20 10:40 -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. دسترسی از طریق رسانه تاك Web.agritak.ir

2. ویترین (discovery)

3. وبینارهاي کشاورزي

4. کانال مؤسسات و مراکز ملی پژوهشی

5. کانال پژوهشکده هاي موسسه تحقیقات علوم باغبانی

6. کانال پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0