تقویم آموزشی  سخنرانی های پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری -بهمن ماه سال1401 

ردیف عنوان سخنرانی پژوهشگر ارائه دهنده روز از ماه ساعت
1 سیستم های تاکداری نوین دکتر ولی اله رسولی 2 10 - 9
2 باغداری مدرن گلابی در ایران دکتر حمید عبداللهی 2 12 - 10
3   دکتر محمدعلی نجاتیان 9 10 - 9
4   دکتر علی ایمانی 9 11 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1. دسترسی از طریق رسانه تاك Web.agritak.ir

2. ویترین (discovery)

3.شبکه تلویزیونی اینترنتی و آموزشی کشاورزي

4.شبکه آموزش مجازی کشاورزی

5. کانال مؤسسات و مراکز ملی پژوهشی

6. کانال پژوهشکده هاي موسسه تحقیقات علوم باغبانی

7. کانال پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0