خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در پژوهشکده

      به منظور استف اده از خدمات آزمایشگاه پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری خواهشمند است نمونه های برگ، میوه، گل (یا بافت های مختلف گیاهی) و یا خاک و یا آب را بر اساس استاندارد نمونه برداری تهیه و مستقیماً به کارشناس فنی آزمایشگاه با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36702541-026 داخلی 309 تحویل فرمایید. در صورت تمایل به ارسال از طریق پست، نمونه­ های خود را به آدرس کرج، جاده محمدشهر، شهرک نهال و بذر، پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری، آزمایشگاه پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری (تغذیه، خاکشناسی، کیفیت آب، فیزیولوژی بعد از برداشت، کیفیت میوه، صفات مورفوفیزولوژی برگ) ارسال فرمایید. پس از ارسال نمونه و دریافت توسط آزمایشگاه، لیست خدمات مورد نیاز بر اساس تعرفه ­های مصوب سال جاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویچ کشاورزی محاسبه و به شماره حساب درآمدهای اختصاصی پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری، به شماره حساب4001038203017836 نزد بانک ملی ایران به نام: تمرکز وجوه درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، شناسه واریز 339038281134013000000000002601  پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری  واریز و رسید آن تحویل و یا ارسال خواهد شد. نتایج آنالیزهای نمونه های گیاهی و یا نمونه های آب و یا خاک، به صورت مکتوب برای درخواست کنندگان خدمات مورد نظر ارسال خواهد شد.

      در صورت نیاز به ارسال از طریق پایانه­ های مسافربری، نمونه ­های گیاهی در ظرف یونولیتی در کنار یخ معمولی و یا یخ خشک به پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج ارسال و با شماره تلفن 36702541-026 داخلی 309 جهت هماهنگی لازم برای انتقال نمونه­ ها از پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج به آزمایشگاه تغذیه و خاکشناسی پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری تماس حاصل فرمایید. ساعات تماس برای هماهنگی های لازم بین 8 صبح تا 2:30 بعد از ظهر می­ باشد. در صورت عدم پاسخگوئی شماره تلفن مذکور، با داخلی صفر (دفتر پژوهشکده) برای هماهنگی بیش­تر با کارشناس فنی آزمایشگاه اقدام فرمایید. آزمایشگاه تغذیه و خاکشناسی پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری ( تغذیه، خاکشناسی، کیفیت آب، فیزیولوژی بعد از برداشت، کیفیت میوه، صفات مورفوفیزولوژی برگ)، روزهای پنجشنبه و جمعه و همچنین تعطیلات رسمی، پاسخگوی مراجعین محترم و یا متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاه پژوهشکده میوه ­های معتدله و سردسیری (تغذیه، خاکشناسی، کیفیت آب، فیزیولوژی بعد از برداشت، کیفیت میوه، صفات مورفوفیزولوژی برگ) نخواهد بود.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0